About NewACE

WELCOME TO NEWACE

NewACE, originally CityKids English Center, was founded in 2014. During its development process, NewACE devotes on-going diligent works for innovative educational programs that aims to combine effective learning of English in parallel with enriching students’ knowledge, life skills and physical wealth.

 

NewACE has partnered with Starkidz International in Singapore to introduce an international educational program that focuses on nurturing knowledge and culture in after-school-hour (AFTER-SCHOOL-CARE) that supports children from ages ranging from Kindergarten to Primary School and Secondary School.

Teachers NewACE

Tôn chỉ hoạt động tại NewACE


Nhân: Lấy con người làm trung tâm, xây dựng tinh thần đoàn kết, tôn trọng, yêu thương nhau trên cơ sở công bằng, văn minh.
Tâm: Phát triển sản phẩm, dịch vụ giáo dục, đào tạo chất lượng cao, gìn giữ giá trị đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng pháp luật.
Tín: Trung thành, bền bỉ, không ngừng cố gắng để luôn giữ được uy tín, niềm tin của khách hàng, đối tác và bạn bè.
Trí: Phát huy trí tuệ và sự sáng tạo của người Việt, tiếp thu tinh hoa của các nền giáo dục quốc tế để phát triển, cung cấp sản phẩm giáo dục chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế và vì sự phát triển trí tuệ Việt Nam.

Infrastructure

Image works

Extracurricular activities and benefits for school age

Partner

Our main partners